OGÓLNE WARUNKI HANDLOWE

DOTYCZĄCE KLIENTÓW Z SIEDZIBĄ W POLSCE I POZA POLSKĄ

z klauzulą zastrzeżenia własności

 

1. Poniższe warunki sprzedaży mają zastosowanie do wszystkich umów sprzedaży zawieranych przez Ecocleo sp. z o.o.  (zwanych dalej „Sprzedawcą") i pełnią rolę nadrzędną wobec warunków zakupu Nabywcy.

 

Wszystkie stawki i oferty podlegają niniejszym warunkom, a przyjęcie zamówienia oznacza ich akceptację. Wszelkie zmiany i korekty niniejszych warunków wymagają pisemnej zgody Sprzedawcy pod rygorem nieważności. W wypadku sprzeczności lub różnic pomiędzy niniejszymi warunkami a szczególnymi warunkami podanymi w innych dokumentach Sprzedawcy zaadresowanych do Nabywcy obowiązują warunki szczególne.

 

 2. SKŁADANIE I POTWIERDZANIE ZAMÓWIEŃ

Zamówienie staje się wiążące wyłącznie po jego pisemnym potwierdzeniu przez Sprzedawcę, przesłanym za pomocą listu, faksu lub poczty elektronicznej

(„Potwierdzenie Zamówienia"); na mocy porozumienia stron wiadomość otrzymaną przy użyciu faksu lub poczty elektronicznej uznaje się za dowód zawarcia transakcji handlowej.

Zamówienia składane telefonicznie stają się wiążące dla Nabywcy z chwilą odbycia rozmowy telefonicznej, podczas której je złożono. Jednak zamówienia złożone telefonicznie tracą ważność w wypadku nieotrzymania Potwierdzenia Zamówienia w ciągu trzech dni roboczych od daty złożenia go przez telefon.

Wówczas odbiór towarów traktuje się jako Potwierdzenie Zamówienia. O ile nie uzgodniono inaczej, wycena towarów dokonana przez Sprzedawcę jest wiążąca dla przesyłki w okresie 14 dni od dnia, w którym została podana Nabywcy.

 

Jeżeli Sprzedawca uzna status finansowy Nabywcy za niezadowalający i budzący wątpliwości co do ewentualnego uiszczenia należności, a także w wypadku nowych klientów lub wyjątkowo dużych zamówień, Sprzedawca, przed przystąpieniem do realizacji zamówienia, może zażądać wpłaty depozytu, złożenia odpowiedniej gwarancji finansowej łub wpłaty pełnej należności za towary przed ich dostawą. W razie niedotrzymania powyższych warunków w terminie określonym przez Sprzedawcę ma on prawo odstąpić od umowy i uznać zamówienie za nieważne.

 

Sprzedawca może, bez ponoszenia odpowiedzialności, częściowo lub całkowicie unieważnić lub zawiesić swoje zobowiązania w okresie, w którym w produkcji lub dostawie towarów realizowanych przy użyciu typowych środków wystąpią przeszkody spowodowane działaniem siły wyższej, mającym miejsce po Potwierdzeniu Zamówienia, w tym, lecz nie wyłącznie, strajkiem generalnym lub częściowym i innymi formami sporów pracowniczych, awariami maszyn, brakami w dostawach i/lub transporcie oraz wszelkimi innymi okolicznościami niezależnymi od Sprzedawcy.

 

3. SPECYFIKACJA ILOŚCIOWA

O ile nie uzgodniono inaczej, odniesienia do ilości towarów zawarte są w pisemnej ofercie handlowej i uprzednio potwierdzonej przez Nabywcę.

 

 4. OPAKOWANIA

O ile nie określono inaczej, opakowania towarów dostosowane są do sposobu transportu, zgodnie z praktyką Sprzedawcy. Koszty specjalnego opakowania zamówionego przez Nabywcę nie są wliczone w cenę towaru i ponosi je Nabywca.

 

5. DOSTAWA I TRANSPORT

Okres przeznaczony na dostawę liczy się od daty Potwierdzenia Zamówienia. Data dostawy podana w Potwierdzeniu Zamówienia jest datą orientacyjną.

Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru w tak oszacowanym terminie, o ile niedotrzymanie terminu nie nastąpi w wyniku celowego zaniedbania ze strony Sprzedawcy. W wypadku nieotrzymania Potwierdzenia Zamówienia przed dostawą Sprzedawca z wyprzedzeniem powiadomi Nabywcę, ustnie lub pisemnie, o planowanej dacie dostawy.

Dostawę towarów realizuje się zawsze zgodnie z warunkami dostawy (Incoterms 2010) określonymi w Potwierdzeniu Zamówienia. O ile nie uzgodniono inaczej, z chwilą dostarczenia towarów do przewoźnika wszelkie ryzyko związane ze sprzedanymi towarami, włącznie z ryzykiem wynikającym z działania siły wyższej, przechodzi na Nabywcę. O ile nie uzgodniono inaczej, Nabywca w pełni przejmuje ryzyko związane z przesyłką i przy odbiorze towaru ma obowiązek sprawdzenia jakości, ilości, stanu i ciężaru towarów oraz ich zgodności z dokumentami przewozowymi, zgłoszenia wszelkich zastrzeżeń i złożenia reklamacji u przewoźnika, a w razie potrzeby podjęcia wobec niego stosownych kroków prawnych w terminie wyznaczonym przepisami prawa. Ponadto Nabywca powiadomi Sprzedawcę o wszelkich takich roszczeniach.

 

 W wypadku złożenia przez Nabywcę zamówienia skutkującego serią dostaw według uzgodnionego harmonogramu Nabywca nie ma prawa do występowania z wnioskiem o ich zawieszenie lub zmianę ich harmonogramu.

 

6. CENY I WARUNKI PŁATNOŚCI

O ile nie określono inaczej, podane ceny są cenami „ex-works'' (z zakładu) (Incoterms 2010) (z wyłączeniem podatku), z pominięciem kosztów transportu do uzgodnionego miejsca, które ponosi Nabywca. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cennika w dowolnym terminie, za powiadomieniem Nabywcy z wyprzedzeniem 1 miesiąca. O ile nie uzgodniono inaczej, nowe ceny mają zastosowanie do wszystkich zamówień na które faktury wystawiono po dacie, od której zaczęły obowiązywać.

 

Termin płatności podaje się na fakturze, a jego bieg liczy się od daty wystawienia faktury. Przyjęcie niniejszych warunków przez Nabywcę oznacza akceptację i uznanie przez niego prawa Sprzedawcy do jednostronnego określenia warunków płatności obowiązujących dla danego zamówienia, co nie stanowi ani nie wymaga wprowadzenia zmian do tego zamówienia.

 

Od przewidywanej kwoty płatności nie udziela się zniżek bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Sprzedawcy. W wypadku niewypłacalności Nabywcy, jego upadłości, likwidacji albo podobnych postępowań lub zawarcia przez niego układu z wierzycielami, lub mianowania u niego zarządcy przymusowego, wszelkie należne kwoty uznaje się za natychmiast wymagalne.

 

W razie niedokonania w wyznaczonym terminie pełnej płatności za fakturę cały należny dług staje się natychmiast wymagalny w całości. Ponadto do opóźnionych płatności dolicza się odsetki w wysokości 15% rocznie, bez uszczerbku dla możliwości żądania przez Sprzedawcę zwrotu kosztów postępowania prawnego i/lub otrzymania gwarancji finansowej w odniesieniu do płatności i/lub skorzystania z możliwości unieważnienia wszelkich jeszcze niedostarczonych zamówień oraz zamówień, za które jeszcze nie wniesiono płatności, i/lub odstąpienia od umowy sprzedaży.

 

7. ZASTRZEŻENIE WŁASNOŚCI

Sprzedawca zachowuje prawo własności dostarczonych towarów oraz towarów sprzedanych do czasu wniesienia pełnej opłaty za towary podstawowe i wyposażenie dodatkowe. Przedstawienie dokumentów świadczących o obowiązku zapłaty (takich jak weksel własny lub czeki), traty lub innych nie stanowi uiszczenia płatności. Dla ułatwienia identyfikacji towarów Nabywca nie usunie z nich oznakowania przed ich wykorzystaniem. Jeżeli identyfikacja rzeczonych towarów będzie niemożliwa, wszelkie niezidentyfikowane towary odpowiadające tej samej specyfikacji, jaka odnosi się do towarów Sprzedawcy, uważa się za towary Sprzedawcy do wysokości kwoty należnego mu długu. Nabywca wyraża zgodę na przeniesienie własności takich towarów na Sprzedawcę. Jeżeli towary te zostały odsprzedane, Sprzedawca ma prawo zwrócić się z bezpośrednim roszczeniem o przychody ze sprzedaży do wszystkich posiadających je osób. Są one zobowiązane do wypłacenia Sprzedawcy wszelkich kwot, jakie mogą być dłużne pierwotnemu Nabywcy z tytułu sprzedaży danych towarów. Sprzedawca ma prawo wejść w godzinach pracy, wraz z przedstawicielem sądu, jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy, na teren Nabywcy w celu skontrolowania zapasu towarów. Zgodnie z umową, kwoty wpłat wniesionych przez Nabywcę odejmuje się od kwot podanych na fakturach wystawionych przez Sprzedawcę za już zużyte towary.

 

Na podstawie powyższych postanowień Nabywca przejmuje wszelkie ryzyko wiążące się ze sprzedanymi towarami (utrata, zmniejszenie wartości, uszkodzenie), włącznie z ryzykiem wynikającym z działania siły wyższej, z chwilą dostarczenia przez Sprzedawcę rzeczonych towarów do przewoźnika. Zastosowanie tej klauzuli w żadnym wypadku nie wyklucza możliwości wniesienia przez Sprzedawcę powództwa o odszkodowanie, mającego na celu uzyskanie odszkodowania za utracone zarobki lub za szkodę, ani skorzystania przez Sprzedawcę z prawa do unieważnienia ipso jure wszelkich zamówień i/lub odstąpienia od umowy sprzedaży na mocy art. 8 poniżej.

 

8. BRAK PŁATNOŚCI

W wypadku braku płatności w wymaganym terminie Sprzedawca zastrzega sobie prawo do unieważnienia ipso jure i bez uprzedzenia wszelkich złożonych zamówień i/lub do odstąpienia od umowy sprzedaży.

 

9. NIEODEBRANIE DOSTAWY

W wypadku nieodebrania przez Nabywcę towarów dostarczonych zgodnie z warunkami zamówienia Nabywca będzie odpowiedzialny za wszelkie koszty poniesione w związku z tym nieodebraniem przez Sprzedawcę, w szczególności koszty przechowywania i magazynowania. Jeżeli Nabywca nie dokona odbioru towarów w uzgodnionym terminie dostawy, Sprzedawca ma prawo obciążyć Nabywcę kosztami magazynowymi w wysokości 2 euro/paletę dziennie.

 

10. REKLAMACJE

Po dotarciu towarów do miejsca przeznaczenia Nabywca bezzwłocznie sprawdzi ich zgodność z zamówieniem. W wypadku wystąpienia rozbieżności przyjmowane są wyłącznie reklamacje w formie pisemnej i złożone:

- przed wykorzystaniem towarów i nie później niż w ciągu jednego dnia roboczego od terminu dostawy, jeżeli nieprawidłowość można było wykryć za pomocą prostej kontroli;

- w ciągu 4 miesięcy od terminu dostawy, jeżeli towary posiadały wady ukryte.

Po upływie wyżej wymienionych terminów towary uznaje się za dostarczone należycie i zgodnie z zamówieniem.

W razie uznania reklamacji przez Sprzedawcę jego odpowiedzialność jest ograniczona do ceny nabycia towarów z wyłączeniem wszelkich innych kosztów, w szczególności utraty zysku lub szkód pośrednich.

 

Strony wyrażają zgodę na wyłączenie roszczenia z tytułu rękojmi (na mocy art. 556 i kolejnych artykułów polskiego kodeksu cywilnego), a reklamacje składane na mocy postanowień niniejszego artykułu 10 stanowią jedyny środek, z jakiego może skorzystać Nabywca w wypadku braku zgodności towarów z zamówieniem.

 

11. WŁASNOŚĆ PRZEMYSŁOWA

Nabywca nie ma prawa do odmowy przyjęcia dostawy w wypadku, gdy na jego wniosek Sprzedawca umieścił na towarach jego znaki handlowe. Nabywca zwalnia Sprzedawcę od odpowiedzialności z tytułu wszelkich roszczeń, jakie mogą wyniknąć z powództwa w związku z wykorzystaniem projektów, wzorów lub zarejestrowanego znaku towarowego albo w związku z prawem własności rzeczonych znaków towarowych.

 

12. ROZSTRZYGANIE SPORÓW

Zamówienia składane Sprzedawcy podlegają przepisom prawa polskiego i należy je interpretować zgodnie z tymi przepisami; nie ma do nich zastosowania Konwencja Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów z dnia 11 kwietnia 1980 r. Wszelkie spory wynikłe w związku ze sprzedażą i/lub interpretacją niniejszych warunków sprzedaży rozstrzyga polski sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.

  • Instagram
  • LinkedIn Social Icon
  • Facebook Social Icon

© 2019 ecocleo sp. z o.o., all rights reserved